සීස් දූපත් වල කුමක් කළ යුතුද?

වඩාත්ම පරිපූර්ණ ගැලීසියානු දූපත් වන්නේ Cíes Islands, පාරාදීසයක්, යුරෝපය පුරා සිටින අමුත්තන් ආකර්ෂණය කරන මනරම් තැපැල්පතක්…

publicidad

ගිනිකඳු පාෂාණ තිබියදීත් ලා පල්මා හි කුමක් කළ යුතුද?

La Palma හි කුමක් කළ යුතුද යන්න කැනරි දූපත් වෙත පැමිණෙන බොහෝ සංචාරකයින් විසින් අසන ලද ප්රශ්නයකි. හේතුව…