රතු කාමරය, ලුයිස් ධනේශ්වරය

ගුගන්හයිම් කෞතුකාගාරයේ ඇන්ඩි වෝර්හෝල් සහ ලුයිස් ධනේශ්වරය

ඔබ කලා කෞතුකාගාරවලට කැමතිද? නවීන කලාව? එසේ නම්, කෞතුකාගාරය නැරඹීමට මම ඔබට ආරාධනා කරමි ...

publicidad
සෛල

ලාස් සෙල්දාස්, ලුවිස් ධනේශ්වරය විසින් බිල්බාවෝ හි ගුගන්හයිම් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනයකි

මිනිසා සෑම විටම උත්සාහ කර ඇත්තේ වාතාශ්රය, ප්රකාශ කිරීමට හැකි වීම, එක් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඒ සියල්ල ...