බොලීවියාවේ ස්වර්ගීය භූ දර්ශනය වන සාලාර් ද උයුනි

දකුණු ඇමරිකාව අපූරු ගමනාන්තයකි, පුරාණ ඉතිහාසය හා ඇදහිය නොහැකි භූ දර්ශන සහිත රටකි. යුරෝපීය ඇස සඳහා එය අඩංගු වේ, ...

publicidad
ටියුවන්කු

ටියුවාආනාකෝ, බොලිවියාවේ අභිරහස සහ වික්‍රමය

දකුණු ඇමරිකාවේ සිත්ගන්නාසුළු සංචාරක ගමනාන්ත රාශියක් ඇති අතර ඒවා අතර බොලිවියාවද ඇත. බොලීවියාවේ බහුජාතික රාජ්‍යය ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්