පාප්තුමා

වතිකානුවේ ශුද්ධ සතියේ උද්යෝගය ජීවත් වන්න

පාස්කු ඉරිදා ළඟා වෙමින් පවතින අතර සමහර සැලසුම් චාරිකා සහ නිවාඩු කාලය ආගමික සම්ප්‍රදායන් ගැන සිතයි. පසුගිය සතියේ…