లూయిస్ మార్టినెజ్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నా అనుభవాలను పంచుకోవడం మరియు ప్రయాణం పట్ల నా అభిరుచిని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నించడం నేను ఇష్టపడే విషయం. ఇతర పట్టణాల ఆచారాలను కూడా తెలుసుకోండి. కాబట్టి ఈ సమస్యల గురించి రాయడం, సామాన్య ప్రజలకు దగ్గరగా తీసుకురావడం నాకు సంతృప్తిని నింపుతుంది.

లూయిస్ మార్టినెజ్ 172 నవంబర్ నుండి 2019 వ్యాసాలు రాశారు