పాపల్ మాస్

వాటికన్లో హోలీ వీక్ యొక్క ఉత్సాహాన్ని గడపండి

ఈస్టర్ సమీపిస్తోంది మరియు కొన్ని ప్రణాళిక పర్యటనలు మరియు సెలవుల్లో మరికొందరు మత సంప్రదాయాల గురించి ఆలోచిస్తారు. గత వారంలో…